top

- Zakres działalności

Zakres świadczonych usług Kancelarii:

- prawo cywilne (m.in. sprawy o zapłatę, odszkodowania, sporządzanie i opiniowanie umów, sprawy o zniesienie współwłasności, sprawy związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów),

- prawo spółek handlowych (m. in. projektowanie umów spółek handlowych, pomoc w przekształcaniu spółek prawa handlowego, pomoc w rejestracji spółek w KRS),

- prawo pracy (m. in. sprawy o odszkodowania z tytułu niezgodnego w przepisami rozwiązania umów o pracę, o przywrócenie do pracy, o wynagrodzenie, projektowanie i opiniowanie umów związanych ze stosunkiem pracy),

- prawo ubezpieczeń społecznych (m. in. sprawy o rentę, emeryturę, o świadczenia z ubezpieczeń społecznych),

- prawo spadkowe (m. in. sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, o zachowek, o unieważnienie testamentu),

- prawo rodzinne (m. in. sprawy o rozwód, separację, alimenty, ustalanie kontaktów z dzieckiem, przysposobienie, ustalanie i zaprzeczanie ojcostwa, podział majątku dorobkowego),

- prawo związane z nieruchomościami (m. in. sprawy o naruszenie posiadania, zasiedzenie, służebności gruntowe, wpisy w księgi wieczyste praw związanych z nieruchomością, ustalanie niezgodności treści ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym),

- prawo administracyjne (m. in. pomoc przy sporządzaniu wniosków o wydanie decyzji, odwołania od decyzji, skargi administracyjne),

- prawo karne (m. in. obrona w postępowaniu przygotowawczym i sądowym, występowanie w charakterze oskarżyciela posiłkowego),

- negocjacje przedprocesowe,

- windykacja należności.